Whatsapp0532 120 2625
Bizi Arayın0216 441 2814
İade Garantisi
Kapsam içi tüm ürünlerde
Randevulu Gönderi
Dilediğiniz tarihte teslimat
Aynı Gün Kargo
16:00' ya kadar verilen siparişlerde

KVKK ve Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA BİLDİRİMİ VE TALEP EDİLEN AÇIK RIZANIN İÇERİĞİ


1. AMAÇ VE SIFAT

a) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair yasal mevzuat uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi; belirli şartlara ve kanuni istisnaları haricinde kural olarak kişilerin açık rızalarına bağlıdır.

b) Şirketimiz Hidroteksan Tarım Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi , ticari faaliyetleri ve özellikle internet yoluyla gerçekleştirdiği e-ticaret faaliyetleri kapsamında; kanuni tanımıyla “veri sorumlusu” sıfatı taşımaktadır. 0462036243000011 mersis numaralı şirketimizin detaylı bilgileri, toprakvesu.com uzantılı internet sitemiz üzerinde mevcut olup; resmi bilgilerimize ise İdealtepe Mahallesi Eraykent Sitesi Sokak No: 33B adresinde mukim, +90 216 441 2814 telefon numaralı ve www.ito.org.tr url adresli internet sitesinin sunucusu olan İstanbul Ticaret Odası’ndan 705368 sicil numarasıyla ulaşılabilecektir.

c) Bu metin içeriğinde yazılı olan, faaliyetlerimiz sırasında yer verilen/verilecek benzeri içerikteki açıklamalarımızla; veri sorumlusu olarak kişisel veri işleme faaliyetlerimizin içeriği hakkında bilgilendirme yapmak ve bilgilendirmelerimiz neticesinde kişilerin açık rızalarının alınmasına yönelik amacımızı ortaya koymaktadır.


2. “KİŞİSEL VERİ” VE “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ” KAVRAMLARI İLE BU VERİLERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN KANUNİ ŞARTLAR

a) “Kişisel bilgi” özü itibariyle; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak ifade edilebilmektedir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ise “Kişisel Verilerin İşlenmesi” biçiminde tanımlanabilir.

b) Kanuni düzenlemeler uyarınca; ilgilisinin açık rızası olmaksızın, genel veya özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi mümkün değildir. Kişilerin onayı olmaksızın kişisel veri işleyebilmenin şartları ise sadece; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, madde 5/2 ve 6/3 hükümlerinde yazılı hallerde mümkündür. Genel olarak kişisel verilerin işlenmesi hususunu düzenleyen 5 numaralı maddenin, işbu 2 numaralı fıkrasına göre; kanunlarda açıkça izin verilmesi, imkansızlık hallerinde hayat ve beden bütünlüğünün korunması zorunluluğu, ilgisi tarafından verinin alenileştirilmiş olması, hakkın tesisi/korunması/kullanılması için zorunlu olması, ilgilinin temek haklarına ve hürriyetlerine halel getirmemek kaydıyla veri işlemenin veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması biçiminde özetlenebilir. Özel nitelikli verilerin işlenmesini düzenleyen 6 numaralı maddenin, 3 numaralı fıkrası ile ortaya konulan rızasız veri işleme imkanları ise, niteliğine göre ayrı şarta tabi olmak kaydıyla; kanunda öngörülen haller, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve yönetimi sebepleriyle sınırlı olmak üzere ve sadece sır saklama yükümlülüğü altında olan kişilerle, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından mümkündür.


3. KİŞİSEL VERİ İŞLEMEMİZİN GENEL İLKELERİ, SEBEPLERİ VE AMAÇLARI

a) Bu aydınlatma metninde açıklanan kişisel veri işleme faaliyetimizin genel ve temel ilkeleri aşağıdaki biçimde ifade edilebilir. Şirketimiz, işbu ilkeler dahilinde hareket etmeyi, kişisel veri güvenliğini sağlamak için sürekli çalışmayı taahhüt eder.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,

   • Doğruluk ve gereken güncelliğin olabildiğince gözetilmesi
   • Verilerin işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,

   • Veri işleme faaliyetinin; belirli, açık ve meşru amaçlara yönelik olması,    
   • Gerek kanuni gereklere gerekse işlendikleri amaçların tamamı için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi.

   b) Kanuni hakları ve yükümlülükleri olan şirketimizin; yürütmekte olduğu faaliyetleri, ticari ilişkileri, reklam ve pazarlama çalışmaları, istihdam çalışmaları, yönetim ve denetim ihtiyaçlarına yönelik gereklilikler, çeşitli kanunlardan kaynaklanan muhafaza ve gerektiğinde ilgili mercilere sunma yükümlülükleri, maddi ve manevi varlığımızın korunması amacıyla doğrudan veya dolaylı delil niteliği olması mümkün bilgilerin önemi ve bunlarla sınırlı olmayan tamamen meşru etkinlikleri sebebiyle kişisel veri işleme ihtiyacı vardır.

   c) Yukarıda açıklanmaya çalışılan sebeplerden kaynaklanan ve ihtiyaçlara yönelik olarak işlediğimiz kişisel verilerin kullanım amaçları da tamamen meşrudur, meşru olacaktır. İşlenen verilerin kullanım amacı; öncelikle hizmetlerimizin yerine getirilmesidir. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve alış-veriş içerisinde bulunduğumuz kişilere yönelik hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi için; bu hizmetler için gerekli kişisel verilerin işlenmesi gerekmektedir. Gerekli kişisel bilgiler kayıtlarımıza işlenmeksizin, hizmetlere yönelik birimlerimizin görevlerini ve süreçleri yerine getirebilmeleri mümkün olamamaktadır. Verilerin somut ve müstakil hizmet süreçlerinde kullanılması yanında; müşterilerin ve tedarikçilerin üye kayıtlarının oluşturulması ve takibi; üyeliklerin devamının sağlanması; sipariş ve kargo takipleri, veri sahiplerinin elektronik portallerimizden yararlanması, sistem hatalarının düzeltilmesi, hizmetlerde gerekli doğrulamanın yapılması; hizmet politikalarımızın geliştirilmesi, piyasanın ve kişilerin ihtiyaçlarının tespiti, tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların verimli yapılabilmesi, yeni mal ve hizmet sunumlarının planlanması, mal veya hizmet sunumlarının mekan, zaman ve topluluklar nezdindeki sonuçlarının değerlendirilmesi, mal ve hizmet sunumlarının kişiselleştirilmesi; kişilerin tercihleri, zevkleri, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre yapılacak uygulama özelleştirmeleri; satış, pazarlama ve reklam gibi faaliyetlerin planlanması ve uygulanması; genel veya özel kampanya çalışmaları; genele veya kişiye yönelik reklam, tanıtım veya tekliflerimizin iletilebilmesi; üretim ve tedarik miktarlarının ve süreçlerinin doğru planlanması; analizlerin gerçekleştirilmesi ve hedeflerin belirlenmesi; istihdam faaliyetlerimizin yürütülmesi; istihdam politikalarımızın geliştirilmesi; şirket içinde ve dışında yürüttüğümüz süreçlerin sağlıklı yürütülmesine yönelik istihdam konumlandırmaları; şirketimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, hizmet aldığımız kişilerin, çalışanlarımızın ve ilişkide olduğumuz tüm kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin sağlanması; faaliyetlerimizi yürüttüğümüz sanal uygulamalar, uzaktan erişimler, internet platformları, fiziki mekanlar ve bu bulunan tüm unsurların verimliliğine dair çalışmalar; ticari faaliyetlerimiz, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve ilgili her türlü kişiye yönelik olarak kanuni düzenlemeler sebebiyle gerektiğinde bilgilerin ilgili yasal mercilere iletilmesi veya raporlanması zorunluluğu ve burada yazılanlarla sınırlı olmayan tamamen yasal ve meşru amaçlar olarak ifade edilebilecektir. İşlediğimiz kişisel verilerin çeşitlerine göre tüm detaylı bilgileri aşağıda yer almaktadır.


   4. KİŞİLERE VE İLİŞKİLERİMİZE GÖRE İŞLEDİĞİMİZ VERİLER

   a) İşlem güvenliği ve hareket bilgileri:

   İlgili veriler: Siteye erişim sağlanan IP adresi, erişim için kullanılan cihazın MAC/IMEI adresi, siteye giriş-çıkış bilgileri, sitede yapılan işlemler ve hareketlerin bilgileri gibi.

   İlgili kişiler: Sitemize üye olan/olmayan, alışveriş yapan/yapmayan, kimliği bilinen/bilinmeyen ve çevrimiçi bağlantı sağlayan tüm kullanıcılar.

   Amacı: Şirket, site, faaliyet, bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması/takibi/denetimi; kanuni gereklerin yerine getirilebilmesi; tarafı olduğumuz veya olmadığımız ihtilaflara veya incelemelere ilişkin olarak yetkili adli veya idari mercilerin taleplerinin karşılanabilmesi.

   Hukuki sebebi : Kanunlarda açıkça öngörülmesi; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

   Toplanma yöntemi: İnternet altyapısının kullanımı yoluyla sitemize yapılan bağlantı, gezinti ve işlemlerin takibi ve kayıtlanması; çerezler (cookies); bağlantı ve gezintinin sağlandığı cihazlarla kurulan bağlantı sırasında alınan /iletilen bilgiler.

   Aktarımı/paylaşılması: Bu başlık alında elde edilen veriler sadece meşru ticari faaliyetlerimiz kapsamında, gerekli tedbirler dahilinde ve gerektiği kadar olmak üzere; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, analizler ve değerlendirmeler konusunda destek ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle; şirket ortakları ve yetkilileriyle; kanuni talep halinde adli veya idari mercilerle; hukuk ve muhasebe hizmeti aldığımız kişilerle; çalışanlarımızla; reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi yürüten kişilerle ve anlaşmalı iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

   b) Kişilerin kimlik bilgileri:

   İlgili veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, herhangi bir sebeple sahibi tarafından iletilmesi halinde kimlik kartı, ehliyet v.s. belgelerinde yazılı diğer kimlik bilgileri.

   İlgili kişiler: Sitemize üye olan, üye olarak veya olmayarak alışveriş yapan, sipariş veren veya herhangi bir sebeple talep/şikayet ileten tüm kişiler.

   Amacı: Kişilerin tanınması ve muhatap olunabilmesi, mal ve hizmet satışının sağlanabilmesi, siparişlerin karşılanabilmesi, sözleşme akdedilebilmesi, hukuki ve mali süreçlerin yürütülebilmesi, kanuni gereklerin yerine getirilebilmesi, iletişimin sağlanabilmesi, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerin yürütülebilmesi, reklam-tanıtım yapılabilmesi ve kampanyaların iletilebilmesi; tarafı olduğumuz veya olmadığımız ihtilaflara veya incelemelere ilişkin olarak yetkili adli veya idari mercilerin taleplerinin karşılanabilmesi; yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.

   Hukuki sebebi : Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kişilerin açık rızası.

   Toplanma yöntemi: Sitemizde bulunan üyelik formunun doldurulması, üyelik sonrasında oluşan kişiye özel alanda yer alan bilgilerin sahibi tarafından değiştirilmesi, üyelik sayfasında değişiklik yapmak yerine ilgilisinin sitede yer alan diğer araçlar ve işlemleri sırasında veya site harici yollarla tarafımıza bilgisini iletmesi, talep-şikayet ve her türlü başvuru, alışveriş faaliyetleri, adli veya idari mercilerin talepleri, ticari faaliyetimiz kapsamında diğer şirketlerin temsilcileri veya çalışanlarının tarafımızla kurdukları iletişim.

   Aktarımı/paylaşılması: Bu başlık alında elde edilen veriler sadece meşru ticari faaliyetlerimiz kapsamında, gerekli tedbirler dahilinde ve gerektiği kadar olmak üzere; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, analizler ve değerlendirmeler konusunda destek ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle; şirket ortakları ve yetkilileriyle; kanuni talep halinde adli veya idari mercilerle; hukuk ve muhasebe hizmeti aldığımız kişilerle; çalışanlarımızla; reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi yürüten kişilerle ve anlaşmalı iş ortaklarımızla; faaliyetimizi, mali veya hukuki süreçlerimizi yürütmekte kullandığımız dijital yazılım veya sistemlerle paylaşılabilmektedir.

   c) Kişilerin iletişim bilgileri:

   İlgili veriler: E-posta adresi, telefon numarası, fatura adresi, teslimat adresi.

   İlgili kişiler: Sitemize üye olan, üye olarak veya olmayarak alışveriş yapan, sipariş veren veya herhangi bir sebeple talep/şikâyet ileten tüm kişiler

   Amacı: Kişilerle iletişimin sağlanabilmesi, mal ve hizmet satışının sağlanabilmesi, siparişlerin karşılanabilmesi, sözleşme akdedilebilmesi, hukuki ve mali süreçlerin yürütülebilmesi, kanuni gereklerin yerine getirilebilmesi, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerin yürütülebilmesi, reklam-tanıtım yapılabilmesi ve kampanyaların iletilebilmesi; tarafı olduğumuz veya olmadığımız ihtilaflara veya incelemelere ilişkin olarak yetkili adli veya idari mercilerin taleplerinin karşılanabilmesi; yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.

   Hukuki sebebi : Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kişilerin açık rızası.

   Toplanma yöntemi: Sitemizde bulunan üyelik formunun doldurulması, üyelik sonrasında oluşan kişiye özel alanda yer alan bilgilerin sahibi tarafından değiştirilmesi, üyelik sayfasında değişiklik yapmak yerine ilgilisinin sitede yer alan diğer araçlar ve işlemleri sırasında veya site harici yollarla tarafımıza bilgisini iletmesi, talep-şikâyet ve her türlü başvuru, alışveriş faaliyetleri, adli veya idari mercilerin talepleri.

   Aktarımı/paylaşılması: Bu başlık alında elde edilen veriler sadece meşru ticari faaliyetlerimiz kapsamında, gerekli tedbirler dahilinde ve gerektiği kadar olmak üzere; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, analizler ve değerlendirmeler konusunda destek ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle; şirket ortakları ve yetkilileriyle; kanuni talep halinde adli veya idari mercilerle; hukuk ve muhasebe hizmeti aldığımız kişilerle; çalışanlarımızla; reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi yürüten kişilerle ve anlaşmalı iş ortaklarımızla; faaliyetimizi, mali veya hukuki süreçlerimizi yürütmekte kullandığımız dijital yazılım veya sistemlerle paylaşılabilmektedir.

   d) Sipariş, alışveriş ve taleplere bağlı bilgiler:

   İlgili veriler: Hangi ürünlerin incelendiği/görüntülendiği, beğenildiği belirtilen ürünler, daha sonra satın alınmak üzere işaretlenen ürünler, satın alma aşamasının başlatıldığı sepet alanına alınan ürünler, tamamlanan/tamamlanmayan veya iptal edilen siparişler, satın alınan ürünler, kişiye sağlanan kampanya/promosyon bilgileri, satın almaya bağlı sözleşme örnekleri, ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, teslimat bilgileri, fatura/irsaliye örnekleri, iade formları, satın alınan veya alınmayan ürünlere yönelik yazılı yorumlar, internet sitesi üzerinden veya harici yollarla iletilen talep/şikayetler, alışveriş/talep/şikayet ve sair tüm süreçlere dair işlem kayıtları, yazılı olmayan uzaktan iletişim kanallarıyla iletilen talep, şikayet ve görüşmelere dair kaydedildiği bilgisi önden verilen görüşmelere dair ses kayıtları,

   İlgili kişiler: Sitemize üye olarak veya olmayarak kullanmak suretiyle gezinen, üye olarak veya olmayarak alışveriş yapan, sipariş veren veya herhangi bir sebeple talep/şikâyet ileten tüm kişiler.

   Amacı: Ticari faaliyetin yerine getirilebilmesi, ticari planlamaların yapılabilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satışının sağlanabilmesi, siparişlerin karşılanabilmesi, sözleşme akdedilebilmesi, hukuki ve mali süreçlerin yürütülebilmesi, kanuni gereklerin yerine getirilebilmesi, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerin yürütülebilmesi, reklam-tanıtım yapılabilmesi ve kampanyaların iletilebilmesi; tarafı olduğumuz veya olmadığımız ihtilaflara veya incelemelere ilişkin olarak yetkili adli veya idari mercilerin taleplerinin karşılanabilmesi; yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.

   Hukuki sebebi : Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kişilerin açık rızası.

   Toplanma yöntemi: Üye olunarak veya olunmayarak site içerisinde yapılan gezinti, görüntüleme ve hareketler; çerezler (cookies); üye olunarak veya olunmayarak sipariş verilmesi veya alışveriş yapılması; alışverişlerin tamamlanmasına dair iş süreçlerinde birlikte hareket edilen veya hizmet alınan iş ortaklarından alınan bilgiler; ilgilisinin sitede yer alan diğer araçlar ve işlemleri sırasında veya site harici yollarla tarafımıza bilgisini iletmesi, talep-şikayet ve her türlü başvuru, adli veya idari mercilerin talepleri.

   Aktarımı/paylaşılması: Bu başlık alında elde edilen veriler sadece meşru ticari faaliyetlerimiz kapsamında, gerekli tedbirler dahilinde ve gerektiği kadar olmak üzere; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, analizler ve değerlendirmeler konusunda destek ve hizmet aldığımız üçüncü kişilerle; şirket ortakları ve yetkilileriyle; kanuni talep halinde adli veya idari mercilerle; hukuk ve muhasebe hizmeti aldığımız kişilerle; çalışanlarımızla; reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi yürüten kişilerle ve anlaşmalı iş ortaklarımızla; faaliyetimizi, mali veya hukuki süreçlerimizi yürütmekte kullandığımız dijital yazılım veya sistemlerle paylaşılabilmektedir.

   e) Çerezler (Cookies)

   İngilizce’de “cookie” olarak ifade edilen, bilgisayarlar ve internete erişim sağlayan cihazlar içerisinde konumlanan bu dosya biçimi; Türkçe’de “Çerez” olarak isimlendirilmekte olan ve içeriğinde veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar ve içeriğinde yer alan veriler; erişim yapılan internet siteleri tarafından oluşturulmaktadır. Kullanılan çerezlerin bir kısmı teknik olarak internet sitesinden yararlanmanızı ve işlemlerinizi gerçekleştirmenizi sağlama fonksiyonu göstermekte olduğundan kullanımı faaliyetin gereğidir. Bu yöndeki çerezler, internet sitesini kullanmakta olduğunuz süreyle sınırlı olarak faaliyet göstermektedir. Siteye erişiminizin sona ermesiyle veya oturumunuzu kapatmanızla beraber çerez de sona erer. Teknik çerezlerin kullanımı genel olarak, site kullanımı veya sitede gerçekleştirilen faaliyetin gereği olarak kişilerin açık rızasına bağlı olmaksızın faaliyet göstermektedir. Sitenin çalışmasına yönelik optimizasyon veya performansın sağlanmasına yönelik çerezler, sitenin fonksiyonlarının artırılmasına yönelik paylaşım veya irtibat sağlamaya yönelik çerezler, analiz-kişiselleştirme-reklamcılık ve hedefleme faaliyetlerine yönelik olarak kullanılan çerezler ise genel olarak tüm kullanıcılara veya tekil olarak bir kullanıcıya yönelik amaçlara hizmet etmektedir.

   İnternet sitemize erişim sağlama aracınız olan tarayıcı yazılımları genel olarak çerezleri otomatik olarak kabul eden ayarlara sahip olabilmektedir. Kişisel tercihiniz ve tarayıcınızın teknik imkanları doğrultusunda çerezlerin tamamını veya bir kısmını engelleme/çerezlere izin vermeme imkânınız bulunmaktadır. Özellikle teknik amaçlı çerezlerin kullanımına izin vermemeniz durumunda kısmen veya tamamen internet sitesinden veya içeriğinden yararlanamamanız; bazı çerezlere izin vermemeniz durumunda performans ve kişiselleştirme faydalarından mahrum kalmanız, bazı çerezlere izin vermemeniz durumunda ise tarafınıza yöneltilecek reklam-tanıtım faaliyetlerini önlemiş olabileceksiniz. Çerezlerin kullanımına izin vermek veya vermemek, bir kısmını veya tamamını yönetmek, oluşturulmuş çerezleri temizlemek veya diğer seçenekleri değerlendirmek için lütfen tarayıcınızın ayarlarını kullanınız. Tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Gereksinim görmeniz halinde lütfen bu konuda teknik destek alınız.


   5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

   Yukarıda açıklanan sebeplerle ve amaçlarla işlenen kişisel verilerin önemli kısmının işlenmesi ve saklanması hukuki olarak zorunludur. Zorunlu olan saklama yükümlülüğümüzün süresi de kanuni olarak çeşitli metinlerde tespit edilmiştir. Verilerin saklama süreleri öncelikle ilgili ve tabi olunan kanun hükmünün gereği olan süreler olacaktır. Bu sürelerin tamamlanmasından sonra da bir yıllık bir süre tedbir amaçlı olarak beklenecektir. Yasal zorunluluklarla ortaya konulan süreler ve bunlara ek olarak beklenen tedbir amaçlı süre haricinde; şirketimiz, hak ve menfaatlerinin her halde korunabilmesi için hukuki ilişki içerisinde olduğu kişilere ilişkin verileri on yıl olan genel zamanaşımı süresi dahilinde muhafaza edecektir. İlgiliyle hukuki münasebetin sona ermesini takiben on yıl geçtikten sonra aksine kanuni veya idari bir durum söz konusu değilse; veriler imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.


   6- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLERİN HAKLARI

   Herkesin, bir veri sorumlusuna başvurarak;

   Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse bunlara ilişkin bilgileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin hatalı veya eksik işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve yapılan düzeltmelerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu ortadan kaldırma işleminin verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarına sahiptir.

   Kanuni düzenleme uyarınca, üst paragrafta yazılı haklardan, zararın tazminini isteme hakkı hariç diğerlerin talep edilmesi, şu hallerde mümkün değildir: Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması; ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi; kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması; kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


   7- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMLERİ

   Şirketimize yönelik taleplerin; talep edenin kimlik bilgileri ve taleplerini açıkça izah ettikleri yazılı istemlerinin, ekinde kimliklerini doğrulayıcı geçerli resmi kimlik örnekleriyle birlikte şirketimize iletilmesi mümkündür. İlgili, şirketimizin Bağlarbaşı Mahallesi Cemalbey Caddesi No: 60 A/B Maltepe-İstanbul adresinde bulunan merkezine şahsen yapacağı başvuruyla yazılı talebini bizzat iletebilir. Şahsen başvuru yapmak yerine taleplerini noter vasıtasıyla aynı adresimize tebligat yaptırmak yoluyla iletebilir. Başvuru sahibi, bu yollara ek olarak; elektronik ortamda oluşturduğu ve elektronik olarak imzaladığı talebini, şirketimize ait info@toprakvesu.com uzantılı kayıtlı elektronik posta adresine göndermek suretiyle de taleplerini iletebilir. İlgililer, daha önce sistemimize kaydedilmiş olan e-posta adresleri aracılığıyla oluşturacakları taleplerini, şirketimize ait info@toprakvesu.com uzantılı e-posta hesabına göndermek suretiyle de kullanabilirler.

   Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi; Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası; Talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

   Usule uygun biçimde iletilecek talepler ve başvurular; veri sorumlusu şirketimiz tarafından, talep veya başvurunun şirketimize ulaştığı veya kanuna uygun biçimde tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız, kanun gereği yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgilisine iletilecektir. Talep veya başvurunun vekaleten yapılması veya cevabının vekaleten alınmak istenmesi durumunda; ilgili kişi tarafından noterden verilmiş, talep veya başvurunun iletilmesi veya cevabının alınması hususunda açık ve özel yetkiyi içeren vekaletnamenin ibrazı istenecektir. Şirketimizin, iletilen talep ve başvuruların sahibinin kimliğini ispat eden belgeleri talep etme veya teyit etme hakkı saklıdır. Talepler veya başvuruların cevaplanması için yapılacak işlemlerin maliyet doğurması halinde; mevzuat veya yetkili kurum tarafından tespit edilmiş bir tarife varsa bu tarifeye uygun olmak kaydıyla ücret talep etme hakkımız saklıdır.


   8- TALEP EDİLEN AÇIK RIZA

   Yukarıda detayları verilmekte olan kişisel veri işleme faaliyetlerimizin bir kısmının yürütülmesi için ilgililerin açık rızalarına ihtiyacımız bulunmaktadır. İnternet sitemizdeki elektronik ortamda, herhangi bir aşamada, müstakil veya işlemle bağlantılı olarak işbu metni imzalayarak veya elektronik ortamda ilgili onay kısmını işaretleyerek onayladıklarında, içeriğin tamamını okumuş ve anlamış sayılırlar, ayrıca tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar. Metni veya şartları kabul etmediğiniz takdirde; gerekli imzayı atmayınız veya elektronik onayı verecek olan işaretlemeyi yapmayınız/kabul etmeyiniz. Kabul ettikten sonra vazgeçerseniz, vazgeçme beyanınızı ve varsa diğer taleplerinizi, gecikmeksizin usule uygun biçimde tarafımıza iletiniz.

   Aydınlatma metnini okudum, tüm hükümlerini anladığımı ve kabul ettiğimi; KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE DAİR TALEP EDİLEN RIZAYI VERDİĞİMİ açıkça beyan ederim.